به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره گزارش پزشکان آلمانی در باره ويروس آنفلوآنزای مرغی توجه فرمائيد.