بيانيه صادره از وزارت خارجه انگليس، اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد لزوم محو اسرائيل از جهان را تهوع آور و انزجار کننده خواند.

نازنين انصاری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گزارش می کند: