واکنش دولت بريتانيا به سخنان احمدی نژاد رئيس جمهور ايران موضوع گزارش نازنين انصاری از لندن است: