سخنان محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در مورد نابودی اسرائيل با واکنش شديد

بين المللی روبرو شده است.

مهران براتی، يک فعال سياسی مقيم برلين گفتگوئی با نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان انجام داده است که می شنويد: