به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره محکوميت اعضای گروه التوحيد در آلمان  توجه فرمائيد.