شيمون پرز معاون نخست وزيراسرائيل می گويد به دنبال اظهارات رئيس جمهوری ايران که خواستارمحواسرائيل ازنقشه جغرافيا شده است، ايران بايد ازسازمان ملل متحد اخراج شود. آقای پرزگفت اظهارات محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران با اصول سازمان ملل متحد تناقض دارد.

آقای احمدی نژاد روزچهارشنبه درتهران برای هزاران تن ازدانشجويانی که درکنفرانس " جهان بدون صهيونيسم" اجتماع کرده بودند، سخنرانی می کرد. وی درسخنان خود هشدارداد هرکشور يا هر رهبری که اسرائيل را به رسميت بشناسد، با خشم جامعه اسلام مواجه خواهد شد.

در واشنگتن، اسکات مک کله لن سخنگوی کاخ سفيد اظهارداشت سخنان رئيس جمهوری ايران، نگرانی های دولت بوش را نسبت به مقاصد اتمی ايران مورد تاکيد قرارمی دهد. سيلوان شالوم وزيرامورخارجه اسرائيل نيزکه در راه عزيمت به مسکوصحبت می کرد، نسبت به برنامه اتمی ايران ابرازنگرانی کرد.

چند کشورغربی ازآن بيم دارند که ايران برنامه مخفيانه ای برای توليد سلاح های اتمی دارد. اين اتهامی است که تهران تکذيب می کند.