در پی برگزاری تظاهراتی در شهر مهاباد در غرب ايران خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای خسرو کردپور روزنامه نگار مستقل ساکن کردستان پيرامون علل اين حرکت اعتراضی و خواسته های معترضين توضيحاتی داد که توجه شما را به ان جلب می کنيم.