َ سازمان ملل متحد میزان اعانه مورد نیاز برای قربانیان زمین لرزه جنوب آسیا را تقریبا دو برابر ساخته و به حدود ۵۵۰ ميلیون دلار افزایش داده است.

کوفی عنان دبیر کل سازمان مل متحد روز چهارشنبه در کنفرانس اعانه دهندگان گفت برای جلوگيری از موج دوم مرگ و مير، این پول به فوریت مورد نیاز است.

 او گفت جامعه بین المللی قادر است مرگ و استیصال ناشی از سرمای شديد و یخبندان، بیماری و نبود سرپناه، غذا و آب را متوقف سازد.

 اجلاس کشورها و سازمان های اعانده دهنده در ژنو در حالی تشکیل شده است که پس لرزه ها همچنان منطقه را تکان می دهد.

 روز چهارشنبه زمین لرزه ای به شدت پنج و دو دهم درجه ریشتر چندين شهر پاکستان را تکان داد، اما در مورد صدمات یا خسارات احتمالی هنوز گزارشی نرسيده است.

 شمار کشته شدگان در پاکستان در حال حاضر از پنجاه و چهار هزار نفر فراتر می رود، و مقامات از آْن بیم دارند که هزاران نفر ديگر نیز به دلیل نبود چادر، غذا و تدارکات ديگر جان بسپارند.