پارلمان اروپا سه برنده مشترک باارزش ترين جايزه حقوق بشری خود، موسوم به ساخاروف را، معرفی کرده است.

 يک گروه از زنان کوبائی، موسوم به " خانم های سفيد پوش" که به توقيف پسران و شوهرانشان به عنوان زندانيان سياسی معترض بودند، جزو برندگان اند.

 پارلمان اروپا ميگويد آنان به نشانه بی گناهی کسانيکه زندانی شده بودند، لباس سفيد می پوشيدند.

 حوا ابراهيم ، زن نيجريه ای وکيل دادگستری مدافع حقوق بشر، برنده ديگر جايزه است.

 وی نمايندگی زنان مواجه با سنگسار شدن برای زنا، و افرادی را بر عهده داشته است که بموجب قوانين اسلامی برای سرقت با بريده شدن دست، و ديگر اعضای بدن مواجه اند.

 خبرنگاران بدون مرز، گروه مدافع مطبوعات، سومين برنده مشترک جايزه ساخاورف است .

 جايزه ساخاروف برای تجليل از آندره ساخاروف ، يکی از مخترعين بمب هيدروژنی شوروی سابق بوجود آمد. وی بعدا در جزو ناراضيان درآمد و کميته دفاع از حقوق بشر را پايه گذاری کرد.