به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره تلاشهای ديپلماتيک تازه درمورد پرونده هسته ای ايران  توجه فرمائيد.