تند باد ويلما با بادهای توفنده و باران سنگین، کرانه شرقی ایالت فلوريدا را هدف گرفته است.

توفان و تند باد اکثر مناطق شبه جزيره فلوريدا را فرا گرفته، سيل براه انداخته، خساراتی جدی ببار آورده و ميليون ها نفر را بدون برق باقی گذاشته است.

مقامات به ساکنان مسیر توفان توصيه کرده اند در جريان آرامش نسبی در مرکز توفان، از خانه های خود خارج نشوند.