بنياد بين المللی زنان اسامی برندگان جايزه شهامت را در رسانه های خبری اعلام کرد. امسال چهار زن برندگان اين جوايز هستند که يکی از ايشان سردبيؤ مجله ماهانه زنان، خانم شهلا شرکت است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.