واکنش دولت انگليس در مقابل اتهامات جمهوری اسلامی ايران موضوع گزارشی است از نازنين انصاری مخبر صدای آمريکا در لندن: