گروهی از ايرانيان مقيم برلين در مقابل سفارت روسيه در اين شهر اجتماع کرده و دست به تظاهرات اعتراضی زدند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.