دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شدت گرفتن اختناق و سرکوب فعالان سياسی و مطبوعاتی ايران را مورد بررسی قرار می دهد.