دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا که به چين وارد شده است می گويد می خواهد از رهبران چين بشنود که با افزايش سريع امکانات نظامی چين چه هدفی را دنبال می کنند. قراراست امروز، چهارشنبه، آقای رامسفلد با هو جينتائو رئيس جمهوری چين وهمچنين وزيردفاع اين کشورديدار وگفتگوکند.

وزارت دفاع آمريکا تخمين زده است که چين قصد دارد ۹۰ ميليارد دلاردرسال جاری خرج اموردفاعی خود کند. اين تقريبا سه برابرميزانی است که پکن قبلا اعلام کرده بود.

چين با مردود دانستن نگرانی های مربوط به گسترش ساختارنظامی خود، می گويد افزايش هزينه های نظامی فقط به منظور بهبود شرايط زندگی کارکنان نيروهای مسلح است. وزيردفاع آمريکا روز سه شنبه پيش از ورود به پکن ابرازاميدواری کرد که چين به صورت يک شريک بين المللی نيرومند ومسالمت آميز درآيد.

وزيردفاع آمريکا درسخنانی پيرامون قرارداد خلع سلاح کره شمالی گفت هرگونه قرارداد نهائی دراين زمينه، نياز به اثبات وبررسی دقيق سيستم تسليحاتی کره شمالی دارد.

آقای رامسفلد که از زمان تصدی مقام وزارت دفاع آمريکا درسال۲۰۰۱ برای نخستين بار رسما ازچين بازديد می کند، قصد دارد ازچند کشورآسيائی واروپائی نيز، ازجمله کره جنوبی، مغولستان، قزاقستان وليتوانی ديدارکند.