پرونده هسته ای ايران مهمترين موضوع سفر و مذاکرات خانم کاندوليزا رايس به کشورهای اروپايی شناخته شده است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.