در روزهای هشتم و نهم اکتبر برابر با شانزدهم و هفدهم مهر ماه سال هشتاد و چهار، سمينار تدارک کنگره سراسری جبهه ملی در شهر کلن در آلمان با شرکت هفتاد تن از شخصيتهای ملی و فعالان سياسی تشکيل جلسه داد.

خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر محسن قائم مقام، پزشک مقيم نيويورک و عضو شورای عالی سازمان های جبهه ملی ايران که يکی از شرکت کنندگان در اين سمينار بود گفتگوئی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.