در مصر، مقامات قضائي دستور داده اند يک عضو ارشد جمعيت اخوان المسلمين آزاد شود.

 دادستان ها مي گويند " عصام العريان" ، که بيش از پنج ماه بدون اتهام زنداني بود ، همراه با سه عضو ديگر ِاخوان المسلين روز پنجشنبه به قيد ضمانت در قاهره آزاد شدند.

 عصام العريان و يک رهبر ديگر جنبش روز ششم مه ، چند ساعت پيش از برپائي اعتراضات سراسري عليه حکومت حسني مبارک زنداني شدند.