پاکستان مي گويد کمک هاي امدادي اسرائيل را در پي زمين لرزه ويرانگر هفته پيش قبول مي کند.

يک سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه گفت دولت يک صندوق کمک براي آسيب ديدگان ايجاد کرده است و هيچ محدوديتي براي کساني که مي خواهند در آن سهيم شوند وجود ندارد.

وي اظهار داشت اسرائيل مي تواند در کوشش هاي امدادي و رفاهي شرکت کند. دو کشور مناسبات ديپلماتيک ندارند، با اين حال اسرائيل مي گويد آمادگي خود را براي کمک به زلزله زدگان اعلام کرده است.