وزارت کشورافغانستان می گويد شورشيان مظنون طالبان درکمينگاهی برسر راه يک ستون پليس درجنوب ولايت هلمند، ۱۹ مامورپليس را کشتند.

سخنگوی وزارت کشورافغانستان گفت امان الله خان يک مقام بلند پايه ولايتی نيز درميان کشته شدگان است. به گفته سخنگو، دراين حمله که شامگاه روزدوشنبه دريک جاده دورافتاده کوهستانی روی داد، چهارتن ازماموران پليس نيزمجروح شدند ودست کم پنج نفر نيزمفقود شده اند.

سخنگوی وزارت کشور، " دشمنان صلح " را مسئول اين حمله دانست. اين عبارتی است که مقامات افغان برای اشاره به شورشيان طالبان مرتبا به کار می برند.

درتحولی ديگر، حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان صدها تن ازمحافظان آمريکائی خود را با ماموران امنيتی افغان جايگزين کرد. سخنگوی رئيس جمهوری افغانستان می گويد بيش از ۳۰۰ تن ازعوامل وابسته به يک شرکت امنيتی خصوصی آمريکائی موسوم به " دين کور" که ازسوی وزارت امورخارجه آمريکا استخدام شده بودند، درپايان قرارداد خود در ۲۷ سپتامبرگذشته، کابل را ترک گفتند.