مقامات اتحاديه افريقا ميگويند شورشيان در منطقه آشوب خيز دارفور پس از مذاکرات اکثر 18 نفر کارکنان به گروگان گرفته شده اتحاديه آفريقا را آزاد کردند.

ماموران اتحاديه آفريقا روز يکشنبه در شهرک تينه Tine ، واقع در مرز چاد و سودان بگروگان گرفته شده بودند. مقامات ميگويند اين 18 نفر که از ناظران نظامی، پليس مخفی، و مقامات يکی از گروهای شورشی در دارفور موسوم به جنبش عدالت و برابری تشکيل ميشوند.

نورالدين مِزنی، سخنگوی اتحاديه آفريقا ميگويد هنوز دقيقاً معلوم نيست که چند نفر از گروگانها آزاد شده اند. مقامات اتحاديه آفريقا ميگويند بنظر ميرسد که آدم ربايان از دسته انشعابی مخالفان جنبش عدالت و برابری هستند. د

ر حال حاضر، برای نظارت بر آتش بس بين نيروهای طرفدار دولت و شورشيان غير عرب، بيش از 6 هزار از پاسداران صلح اتحاديه آفريقا در دارفور مستقر شده اند. روز شنبه، دو تن از پاسداران صلح اتحاديه آفريقا از نيجريه و دو پيمانکار در اثر يک حمله ناگهانی کشته شدند که اتحايه آفريقا ارتش آزادی بخش سودان را که گروه اصلی شورشيان در دارفور را تشکيل ميدهند عامل اين حمله ميداند. يک پاسدار صلح ديگر اتحاديه آفريقا نيز روز يکشنبه در اثر جراحات وارده در گذشت.