پليس بريتانيا می گويد به عنوان بخشی  از تحقيقاتی که در باره فعاليت های تروريستی بين المللی در آن کشور جريان دارد، ده نفر را دستگير کرده است.

مقامات روز شنبه گفتند سه نفر در  Croydon  در حومه لندن، سه نفر در شهر Derby  و چهار نفر در شهر Wolverhampton دستگير شدند.

اسکاتلند يارد می گويد دستگيری ها به تحقيقات مربوط به بمب گذاری های تروريستی در لندن ارتباط ندارد.