آمريکا می گويد به از سر گيری مذاکره با چين در باره حقوق بشر، پس از توقفی سه ساله، نزديک شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد بازگشت به مذاکرات به سفر يک کارشناس  شکنجه سازمان ملل متحد به چين در ماه آينده بستگی دارد. پس از آن ، واشنگتن تجديد مذاکره با پکن را دوباره بررسی خواهد کرد.