خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای مسعود بهنود، روزنامه نگار مقيم لندن،  موقعيت دولت احمدی نژاد را مورد بررسی قرار داد. سپس خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.