خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر شاهين فاطمی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه پاريس، پژوهشگر و فعال سياسی، افزايش بی سابقه بهای نفت در بازار های جهانی و تاثير آن بر آينده جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.