روسيه از ايران خواسته است که با سازمان بين المللی انرژی اتمی همکاری کند؛ و بدين ترتيب پاسخِ ِ پرسشهای باقيمانده مريوط به برنامه هسته ای خود را روشن سازد.

وزير امور خارجه روسيه اين نظرات را طی بيانيه ای در عصر شنبه، پس از تصويب قطعنامه هيأت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمي،ابراز داشت.

در قطعنامه سازمان آمده است که ايران از اجرای توافقهای مربوط به معيارهای ايمنی هسته ای کوتاهی کرده است؛ با اينحال در مورد ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد تصميم گيری نکرده است.

روسيه که ايران را در ساختن نيروگاه هسته ای ياری ميدهد يکی از دوازده کشوری است که به قطعنامه سازمان بين المللی انرژی اتمی رأی ممتنع داده است.