يکی از بزرگترين کارگردانان معاصر جهان فيلمی مستند در باره يکی از بزرگترين خوانندگان معاصر آمريکا ساخته است. اين فيلم مستند چهار ساعته را Martin Scorsese در باره Boby

 Dylan خواننده دهه شصت ساخته است که در زمان جنگ ويتنام تصنيفهای عاميانه و ضد جنگش از او افسانه ساخته است. نازی بگلری از صدای آمريکا در نيويورک گزارش می دهد: