پرزيدنت بوش از ملک عبدالله پادشاه اردن خواسته است برای کمک به روند صلح خاورميانه، با آريل شارون نخست وزيراسرائيل ومحمود عباس رئيس حکومت خودمختارفلسطينی ديدارکند.

پرزيدنت بوش به دنبال گفتگوهای روزپنجشنبه خود با ملک عبدالله درکاخ سفيد، اظهارداشت پادشاه اردن با ملاقات با رهبران اسرائيلی وفلسطينی موافقت کرده است. پرزيدنت بوش گفت نظرات پادشاه اردن وگفتگوهای او با رهبران اسرائيلی وفلسطينی می تواند مفيد واقع شود. رئيس جمهوری آمريکا اظهارداشت گفتگوی دامنه دار وثمربخشی درباره خاورميانه با پادشاه اردن داشته است.

پرزيدنت بوش ازملک عبدالله به خاطرديدگاه اونسبت به ايجاد جهانی پرازمسالمت يعنی جهانی که هرکس بتواند طبق ميل واعتقادات مذهبی خود رفتارکند وزنان نيز برابر با مردان صاحب اختيارباشند، سپاسگزاری کرد.

ملک عبدالله نيزبه نوبه خود پرزيدنت بوش را به خاطرحمايت از روند صلح خاورميانه ستود.