ناسا، سازمان فضانوردی آمريکا، می گويد آمريکا قصد دارد تا سال ۲۰۱۸ بارديگر چند فضانورد را به کره ماه اعزام دارد.

مايکل گريفين مدير ناسا روزدوشنبه اظهارداشت طرح سازمان مشتمل بر يک موشک جديد رفت وبرگشت وارسال سفينه ای مانند آپولو است که بتواند چهارنفر را درکره ماه فرود آورد. آقای گريفين افزود فضانوردان جمعا هفت روزدرکره ماه اقامت خواهند کرد.

 آخرين سفينه آمريکا که درکره ماه فرود آمد، درسال ۱۹۷۲ بود. هنگامی که ازآقای گريفين سئوال شد چگونه آمريکا درحالی که با هزينه سنگين بازسازی ويرانی های ناشی ازتوفان دريائی کاترينا مواجه است قصد اجرای برنامه های فضائی را دارد، پاسخ داد اکتشافات فضائی يک سرمايه گذاری درازمدت برای آينده آمريکا است.

آقای گريفين پيش بينی می کند که هزينه برنامه جديد اعزام سفينه به کره ماه، از يکصد ميليارد دلارتجاوزخواهد کرد.