کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از انتشار گزارش هائی که حاکی است پلیس نپال در زدوخورد با طرفداران دمکراسی در دو هفته گذشته، بیش از اندازه به زور متوسل شده، ابراز نگرانی کرده است.

نماينده کمیسیون در نپال روز سه شنبه گفت نگرانی این است که نبود خویشتنداری در پلیس، ممکن است موجب تشديد خشونت شود.

معترضينی که خواهان بازگشت دمکراسی در نپال هستند، در دو هفته گذشته گردهمائی های تقریبا روزانه تشکيل داده اند.