تحليلی از دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با انتخابات افغانستان که بهروز عباسی از صدای آمريکا به آگاهی شما می رساند: