صدو چهل و ششمين برنامه نهاد رياست جمهوری به شرح خدمات پرزيدنت تئودور روزولت پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

صدو چهل و هفتمين برنامه نهاد رياست جمهوری به تاسيس کانال پاناما و ساير اقدامات پرزيدنت تئودور روزولت پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

صدو چهل و هشتمين برنامه نهاد رياست جمهوری به فعاليت های پرزيدنت تئودور روزولت پس از دو دوره رياست جمهوری پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم