رقابتهای انتخاباتی احزاب سياسی در آلمان در اين دوره بسيار فشرده و نزديک است. رهبران احزاب دمکرات مسيحی و سوسيال دمکرات تا آخرين روز يعنی روز شنبه نيز در گردهمآيی های انتخاباتی شرکت کردند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.