سنگاپور کماکان با کاهش ميزان زاد و ولد روبرو است. اداره آمار سنگاپورروز يکشنبه گزارش داد نرخ زاد و ولد برای دومين سال پياپی به پايين ترين سطح خود رسيده است.

بنا به گزارش اداره آمار سنگاپور ، برای اينکه از کاهش جمعيت کشور جلوگيری شود، زنان سنگاپوری بطور متوسط بايد در طول عمر خود دو بار بچه دار شوند؛ که از سال ۱۹۷۶ چنين چيزی وجود نداشته است.

باوجوديکه دولت انواع انگيزه ها را برای تشويق زنان به باردار شدن منظور کرده است، در حال حاضر ميزان رشد مواليد در هر خانواده يک مميز ۲۵ درصد است. دولت تلاش ميکند با دادن جايزه به متأهلين، از قبيل معافيت مالياتي، پاداش نقدی و پرداخت هزينه نگهداری کودک آنان را به داشتن فرزند تشويق کند. با اينحال مقامات دولتی ميگويند بخش بزرگی از جوانان سنگاپور تا سی سالگی مجرد ميمانند و ازدواج نميکنند.