به صاحبان کسب و کار در بعضی از محلات شهر آسيب ديده نيواوارلئان اجازه داده شده است برای تميزکاری و از سرگيری کسب و کار وارد شهر شوند.

 ری ناگين شهردار نيواورلئان از صاحبان کسبه در محله موسوم به محله فرانسوی و بعضی ديگر از محلات شهر خواسته بود به سر کسب و کارهای خود بازگردند، هرچند که مقامات ديگر هشدار داده اند ممکن است دسترسی به برق بسيار محدود، و دسترسی به آب تميز، محدودتر باشد.

به بعضی از سکنه شهر نيز قرار است روز دوشنبه اجازه بازگشت داده شود.

بيش از نيمی از شهر کماکان زير سيلاب است و خطرات ناشی از پارگی کابل های انتقال برق، نشت گاز و مواد سمی کماکان به قوّت خود باقی است.

 طوفان دريائی کاترينا روز بيست و نهم اوت سواحل آمريکا در خليج مکزيک را درهم کوبيد. شمار تلفات بر مبنای اجساد شناسائی شده در پنج ايالت فعلا در مرز هشتصد نفر است.