پرزيدنت بوش روز جمعه گفت دولت فدرال می تواند هزينه کوشش های بازسازی مناطق آسيب ديده در سواحل خليج مکزيک را بدون افزايش ماليات ها تامين کند.

برخی اعضأ کنگره توان دولت را برای پرداخت هزينه بازسازی که تخمين زده ميشود بالغ بر ۲٠٠ ميليارد دلار شود، مورد سؤال قرار ميدهند.

آقای بوش گفت که اميدوار است مخارج کاترينا از طريق کاهش مخارج از بخش های ديگر بودجه آمريکا تأمين شود.

در اين ميان وزارت دفاع آمريکا ميگويد لازم است قوانين و روش های جاری دولت آمريکا در پی تجربه رويداد طوفان دريائی کاترينا ارزيابی مجدد شود تا که ارتش بتواند بهتر به وضعيت های اضطراری داخلی واکنش نشان دهد.

اين نظرات روز جمعه يعنی يک روز پس از آنکه آقای بوش در يک سخنرانی در سطح کشور پيشنهاد کرد که ارتش بايستی نقش بيشتری در بحران هائی نظير طوفان دريائی کاترينا بعهده گيرد، ابراز شدند.

روز جمعه لارنس ديريتا سخنگوی وزارت دفاع اشاره کرد که برخی موانع قانونی و بوروکراتيک از اينکه ارتش بتواند سريعأ وارد عمليات امدادی شود، جلوگيری ميکند. بويژه لايحه قيام Insurrection Act که در قرن نوزدهم در آمريکا تصويب شده است از اينکه سربازان فدرال بتوانند در خاک آمريکا انجام وظيفه کنند ممانعت به عمل مياورد، مگر آنکه اعزامشان مستقيمأ بدستور پرزيدنت باشد.

در مورد طوفان دريائی کاترينا، قانون از اينکه سربازان بتوانند جای نيروی پليس نيواورلئان را پر کنند، که خدمات بسيار لازمی بود، جلوگيری کرد.

در عين حال منتقدين هشدار ميدهند هر حرکتي که اتوريته غير نظامی محلی و ايالتی را تحت فرماندهی ارتش قرار دهد ميتواند بدعت بدی بگذارد و به سؤ استفاده از قدرت بيانجامد.

در اين ميان پرزيدنت بوش روز جمعه نسبت به قربانيان طوفان دريائی کاترينا ادای احترام کرد. آقای بوش در جريان مراسم دعا و نيايش که در محل کليسای بزرگ واشنگتن برپا شد، ياد آور شد که فقيران و سالمندان منطقه بيشتر از همه از سختی های برآمده از توفان رنج می کشند. آقای بوش گفت فقر ريشه در نسل ها جدائی نژادی و تبعيض دارد و از ملت خواست بر آنچه آنرا " ميراث نابرابري" ناميد غلبه کند.