محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران کشورهای غربی را که خواستار برچيده شدن برنامه اتمی ايران هستند، به شدت مورد انتقاد قرارداد و هرگونه حمله پيشگيرانه به هرکشوری را، يک اقدام مداخله جويانه يکطرفه دانست.

آقای احمدی نژاد که روز چهارشنبه در اجلاس رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، اعلام داشت: فشارها، تهديدات، و تحميل جنگ برملت ها به بهانه ايجاد امنيت و رفاه برای برخی قدرت ها، با فلسفه وجودی سازمان ملل متحد مغايرت دارد.

آقای احمدی نژاد همچنين از اين که آمريکا در وهله اول حاضر نشده بود به وی رواديد ورود به آمريکا را برای شرکت در اجلاس رهبران جهان اعطا کند، مراتب خشم خود را ابراز داشت و گفت:

" کشور ميزبان حق بيشتری نسبت به ساير اعضاء نداشته باشد و دسترسی به سازمان برای همه به آسانی صورت گيرد."

واشنگتن با توجه به ابهامات مربوط به امکان دست داشتن آقای احمدی نژاد در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۹۷۹ ، ابتدا حاضر به صدور ويزا برای وی نبود.

با وجود آن که نگرانی های مربوط به برنامه اتمی ايران موضوع عمده ای در حاشيه گفتگوهای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمار می رود، رئيس جمهوری ايران در سخنان خود اين موضوع را به کلی ناديده گرفت.