شورشيان مظنون مائوئيست در حمله به روستائی در ایالت "جارخند" در شرق هند، دست کم ۱۵ تن را کشتند و شش نفر را مجروح کردند.

به گفته مقامات محلی، پیش از سحرگاه دوشنبه حدود دو هزار مائوئيست مردم را از خانه هایشان بيرون کشيدند و به گلوله بستند. قربانيان از اعضای یک کميته دفاع روستا بودند، که نيروهای امنيتی هند آنها را برای دفاع در برابر حملات شورشيان مائوئيست، مسلح می کنند و آموزش می دهند.

در سه دهه شورش مائوئيستی در هند، هزاران نفر کشته شده اند. شورشيان می گويند برای دفاع از حقوق کارگران و دهقانان بی زمین می جنگند.

مقامات در ایالت های گوناگون در گذشته سعی کرده اند با شورشيان گفت و گو کنند، اما تاکنون در کنترل چریک ها توفيقی به دست نیاورده اند.