خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر محسن قائم مقام، پزشک مقيم نيويورک و عضو شورای عالی سازمان های جبهه ملی در آمريکا،  سالگرد حملات تروريستی يازدهم سپتامبر و پيامدهای آن و همچنين سفر محمود احمدی نژاد به آمريکا را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.