مشکل بين المللی با برنامه های هسته ای ايران مسأله ای است که توسط آقای دکتر مرتضی انواری کارشناس مسائل هسته ای و استاد دانشگاه در گفتگوئی با حميده آرميده از بخش فارسی صدای آمريکا مورد بررسی قرار ميگيرد