دولت عراق به سربازان خود دستور داده است برای بازگشائی فرودگاه بين المللی بغداد، که توسط شرکت بريتانيائی مامور حفاظت از آن به نشانه اعتراض به عدم پرداخت صورتحساب های معوقه بسته شده بود، وارد عمل شوند.

 عصمت آمر کفيل وزارت حمل و نقل امروز گفت بازنگاهداشتن فرودگاه موضوعی است که با حاکميت عراق سروکار دارد. وی گفت پروازها امروز از سر گرفته ميشود

.Global Strategies Group ، شرکت امنيتی بريتانيائی ميگويد دولت عراق هفت ماه است که صورتحساب های مخارج حفاظتی فرودگاه را پرداخت نکرده است . اين شرکت ميگويد به ارائه خدمات امنيتی ادامه خواهد داد اما پروازها تا پرداخت صورتحساب های معوقه متوقف خواهد ماند.

در همين حال در بغداد، حملات شورشيان موجب مرگ دو عراقی و مجروح شدن شش عراقی ديگر شده است.

در واقعه ای ديگر " روی هالمس " گروگان سابق آمريکائی، که روز چهارشنبه توسط سربازان آمريکائی نجات داده شد، در راه بازگشت به آمريکاست.

 جلال طالبانی رئيس جمهوری عراق نيز که به آمريکا آمده است امروز قرار است در واشنگتن از صدای آمريکا ديدن کند.