پليس بنگلادش ميگويد قريب دويست بمب کوچک و دهها وسيله انفجاری ديگر را در جنوب داکا، پايتخت آن کشور ، کشف کرده است.

مقامات پليس ميگويند اين کشف در جريان عملياتی رخ داد که روز پنجشنبه عليه مخفی گاههای گروه اسلامی ممنوعه موسوم به " جماعت المجاهدين " انجام گرفت، و با توقيف دو نفر همراه بود.

پليس در تعقيب برادر شيخ عبدالرحمن، رهبر اين گروه، خانه های او را تفتيش کرد .

پليس همچنين اعلاميه هائی را به امضای اين گروه پيدا کرد که برقراری قوانين اسلامی را در بنگلادش مطالبه ميکند.

 پليس ميخواهد بداند آيا دو نفری که توقيف شدند با بمب گذاريهای هفدهم اوت، که با منفجر کردن دست کم چهارصد بمب کوچک در سراسر کشور همراه بود، و به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن قريب صد نفر منجر شد، ارتباطی داشته اند يا نه.