شمارش آرا در انتخابات رياست جمهوری مصر، همزمان با اتهامات حاکی از تخلفات و درخواست يکی از کانديداها برای رای گيری مجدد، ادامه دارد.

گروههای ناظر و احزاب مخالف، تخلفاتی متعدد، از جمله خريدن رای و ارعاب را گزارش داده اند. اما دولت ضمن رد اين اتهامات ميگويد رای گيری ديروز فقط با چند اشکال کوچک همراه بود.

 نخستين انتخابات چند کانديدائی رياست جمهوری مصر همچنين تحت الشعاع درصد کم رای دهندگان قرار گرفت.

 ايمان نور يکی از کانديداها امروز گفت وی به کميسيون انتخابات شکايت ميکند و خواستار رای گيری مجدد خواهد شد.

در همين حال وسائل ارتباط جمعی دولتی پيروزی چشم گيری را برای حسنی مبارک رئيس جمهوری شاغل پيش بينی کرده اند و ميگويند انتظار ميرود اين رهبر هفتاد و هفت ساله برای بار پنجم برنده شود.

 وی با نه رقيب روبرو بود که پيش بينی شده است فقط دو نفر از آنان، يکی ايمان نور و ديگری نعمان جمعه ممکن است آرائی قابل توجه کسب کرده باشند.