دو هفته پس از تند باد دريائی کاترينا، ساحل ایالت فلوريدا در اقیانوس اطلس برای ورود یک توفان حاره ای آماده می شود.

هواشناسان می گويند توفان " اوفلیا" ممکن است بالغ بر ۲۰ سانتیمتر باران بر بخش هائی از مرکز و شمال فلوريدا و نیز جنوب شرقی جورجیا فرو ريزد.

بنا به آخرین گزارش " اوفلیا" همراه با بادهائی به سرعت ۶۰ کیلومتر و در نزدیکی ۱۷۰ کیلومتری شرق کیپ کاناورال در ایالت فلوريدا در حرکت بود.

تند باد کاترينا روز ۲۵ اوت به جنوب فلوريدا تاخت، دست کم ۷ تن را کشت و پیش از آن که سواحل آمریکا در خلیج مکزيک را ویران کند، سیل عظیمی براه انداخت.