آریل شارون نخست وزير اسرائيل طرح های ساختن ۱۱۷ واحد مسکونی جديد در محله یهودی نشين "آريل" در کرانه باختری رود اردن را تصویب کرده است.

این خبر روز سه شنبه در پی خروج ساکنان تمام محله ها در نوار غزه و چهار محله در کرانه غربی در ماه گذشته، اعلام شد.

از آن هنگام شارون، علی رغم فشار بین المللی برای متوقف ساختن ساختن خانه بر اساس مواد طرح صلح ، معروف به نقشه راه، بارها بر قصد خود به گسترش محله ها در کرانه غربی، تاکید گذاشته است.