خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با خانم معصومه شفيعی، همسر زندانی سياسی اکبر گنجی، و آقای حسن زارع زاده اردشير، مسئول کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، وضعيت نگران کننده فعالان سياسی ايران در زندان های جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.