با توجه به انتقال بهروز جاويد تهرانی، فعال دانشجويی زندانی، از زندان اوين تهران به زندان رجايی شهر کرج، آقای علی اسماعيلی عضو شورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا پيرامون وضعيت اين زندانی سياسی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.