هويت ايرانی در آئينه زمان موضوع سومين سمينار سالانه بنياد مهرگان در شهر سان دياگو در جنوب ايالت کاليفرنياست. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.