اتحاديه اروپا و ناتو نيز به سازمانهای بين المللی و کشورهای کمک کننده به آسيب ديدگان طوفان دريائی کاترينا ملحق شده اند.

مقامات اتحاديه اروپا امروز گفتند آمريکا خواستار تدارکاتی نظير پتو، بسته های حاوی مايحتاج اوليه، کاميونهای آب، و غذا برای تسکين آسيب ديدگان شده است.

 ناتو ميگويد از آن سازمان مواد غذائی درخواست شده است.

اتحاديه اروپا پيشتر گفته بود برای کمک آماده است، و منتظر درخواست مقامات آمريکائی است.

 بيش از پنجاه کشور در سراسر جهان نيز به اَشکال مختلف قول کمک داده اند.

پاپ بنديکت امروز در مراسم مذهبی مسيحيان برای آسيب ديدگان و امدادگران دعا کرد و تشکيلات خيريه واتيکان را مامور هماهنگ سازی کمک های جامعه کاتوليک کرد.